Kontakt

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

 

§ 1
Podmiot gospodarczy

Sklep internetowy działający pod adresem www.nikidw.edu.pl/sklep/ prowadzony jest przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibą w Warszawie (00-322) przy
ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 5252804887, REGON: 384655657.

§ 2
Przedmiot działalności

Sklep internetowy działający pod adresem www.nikidw.edu.pl/sklep/ prowadzi sprzedaż detaliczną wydawnictw związanych z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Kultury Wsi za pośrednictwem Internetu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 

§ 3
Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.nikidw.edu.pl/sklep/,  sklep prowadzący sprzedaż wydawnictw NIDIKW za pośrednictwem Internetu.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.
 3. Koszyk – lista zamawianego w Sklepie towaru.
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu dostawę.
 6. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia.
 7. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego
  on-line lub za pośrednictwem systemu Pay.

 

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 

§ 5
Zamawianie towaru, przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Informacje o produktach Sklep zamieszcza na stronie www.nikidw.edu.pl/sklep/
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane bezpośrednio poprzez stronę internetową[1] www.nikidw.edu.pl/sklep/ na warunkach określonych w przepisach o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Informacje znajdujące się na stronie: www.nikidw.edu.pl/sklep/ nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą strony internetowej www.nikidw.edu.pl/sklep/, kupuje towar zgodny z opisem.
 4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient powinien dodać wybrany produkt do koszyka, podać niezbędne dane kontaktowe oraz wybrać formę płatności
  i dostawy.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oferty, cen produktów oraz warunków przewidzianych w regulaminie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.
 7. Klient może dokonać płatności za zamówienie przelewem lub za pośrednictwem innych dostępnych w Sklepie Internetowym metod płatności elektronicznych.
 8. Sklep dokumentuje dokonanie zakupów dokumentem sprzedaży. Jeżeli Klient życzy sobie, aby wystawiono mu fakturę VAT, powinien to zaznaczyć w formularzu danych Klienta lub mailem na adres sklep@nikidw.edu.pl (z podaniem numeru zamówienia)
  i udostępnić wymagane dane w celu realizacji tego zlecenia.
 9. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy

 

§ 6
Cena towaru

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny te nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

 

§ 7
Koszty dostawy

 1. Produkty są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty.
 2. Koszt dostawy oraz czas realizacji zamówienia są podawane Klientowi podczas składania zamówienia.

 

§ 8
Formy płatności

 1. Klient może dokonać płatności za zamówienie przelewem lub za pośrednictwem innych dostępnych w Sklepie Internetowym metod płatności elektronicznych.
 2. Dokonanie płatności jest konieczne przed wysłaniem zamówienia.

 

§ 9
Warunki dostawy, czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia przez Sklep trwa nie dłużej niż 2 dni robocze.
 2. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju – za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w czasie, o którym mowa w punkcie 1, z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie
  w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłami wyższymi lub działaniami podmiotów trzecich.

 

§ 10
Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, z którym zawarł umowę sprzedaży, rzeczy bez wad.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. Dodatkowe informacje znajdują się
  w Pouczeniu o odstąpieniu od umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres poczty elektronicznej: sklep@nikidw.edu.pl wypełniony Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie w postaci zwrotnej wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
 3. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie Sklepu wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracane towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży w formie pisemnej oraz zwroty towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibą w Warszawie (00-322) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Zwrot należności za zwrócony towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11
Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z zamówieniem. Zgłoszenie reklamacji odbywa się osobiście w siedzibie prowadzącego Sklep, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sklep@nikidw.edu.pl
 2. Reklamowany towar po dokonaniu zgłoszenia reklamacji należy odesłać przesyłką pocztową lub zwrócić osobiście w siedzibie prowadzącego Sklep wraz z dokumentem sprzedaży i opisem przyczyn reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.
 3. Zwroty reklamowanego towaru przyjmowane są wyłącznie pod adresem: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, z siedzibą w Warszawie (00-322) przy
  ul. Krakowskie Przedmieście 66
 4. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli
  w ciągu 14 dni kalendarzowych Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie zostaje automatycznie uznane za uzasadnione.
 5. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

 

§ 12
Zasady ochrony danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę[2] na gromadzenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celu realizacji zamówień
 1. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 2. Klient ma prawo dostępu do informacji[3] o swoich danych, do ich korygowania lub żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązkami administratora danych[4] określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (RODO), oraz wdrożonymi w NIKiDW organizacyjno-technicznymi procedurami ochrony danych osobowych.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży, działając jako konsument może skorzystać
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.
  w następujący sposób:
 1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.
 • Klient, który zawarł umowę sprzedaży, działając jako konsument, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem
  a sprzedającym, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
 • Właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji umowy sprzedaży i wszelkich innych roszczeń, mogących powstać na gruncie niniejszego Regulaminu, będzie sąd według właściwości prowadzącego Sklep, w przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument. Jeżeli jednak stroną umowy sprzedaży jest konsumentem, właściwość sądu ustalona zostanie na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego Dz. U. 2023.1550 t.j. z dnia 2023.08.08.
 • W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu po dniu 25 marca 2024 r.

 

Załączniki:

 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
 2. Formularz odstąpienia od umowy

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

[2] Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., RODO.

[3] Zgodnie z art. 15 RODO

[4] https://nikidw.edu.pl/odo/

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (PDF)

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (PDF)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (PDF)

Kontakt do sklepu

tel. +48 22 380 98 45
email: sklep@nikidw.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa
Sklep czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

ODO
2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform